Погасителна давност – приложение

изтеглен файл

Ако изведнъж се окаже, че дължите някаква сума пари, например на банка, мобилен оператор, фирма или физическо лице, не се стресирайте и не бързайте да плащате. Проверете дали за Вашето задължение не е изтекла погасителната давност.

Какво представлява погасителната давност? Това като цяло е период от време, който започва да тече тогава, когато е настъпил падежа на задължението Ви – например момента в който сте уговорили дата на плащане, били сте поканени да платите или пък сте получили фактурата с известие, че трябва да заплатите тази сума. От този момент започва да тече срок, в който кредиторът Ви трябва да предприеме ефективни действия по събиране на задължението Ви. Погасителната давност означава срок в който Вашият кредитор трябва да образува дело срещу Вас за да си потърси вземането. Това е срок в който той следва да упражни това свое право. Това не означава обаче, че след изтичането на този срок Вашето задължение се е погасило и Вие не сте длъжник на кредитора. Изтичането на погасителната давност означава, че кредиторът Ви просто ще загуби право да търси парите, които му дължите по съответния ред. Обаче Вие продължавате да бъдете длъжник. Ако заплатите на кредитора си  след като вече е изтекла погасителната давност ще сте направили редовно плащане към него и няма да може да претендирате връщане на парите Ви поради изтекла погасителна давност.

Под ефективни действия не следва да се имат : обаждането по телефона, изпращане на писма за с покана за плащане или нотариална покана. Дори и личните срещи между Вас и кредиторите Ви, както и получаване на оферти за сключване на споразумение, или за разсрочване на задължението, изготвяне на погасителни планове и други не могат да повлияят върху теченето на срока на погасителната давност. Тези способи имат най – вече за цел да Ви уведомят и да Ви поканят да заплатите задължението си, но нямат стойност на вече започнато дело срещу Вас. Затова при получаване на едно такова известие най – напред се информирайте как сте уговорили начина на плащане, на коя дата трябва да заплатите или кой е най – късния срок в който е следвало да заплатите.

Най – често проблемните задължения са тези, които изхождат от договор за мобилни услуги или банков кредит, а също така и такива за електроенергия, вода и др.

Общата погасителна давност е пет години.  Както написах вече тя по правило започва да тече от момента в който следва да заплатите задължението си. На правен език това означава, че е настъпил падежа – момента от който кредиторът може да поиска да му бъде платено. От този момент той може да пристъпи и към съдебни действия. Ако не сте уговорили падеж, последният настъпва от момента в който сте бил поканен с , нотариална покана или по друг начин – писмено известие, уведомление и т. н. Ако сте договорили разсрочено плащане на задължението Ви – например договор за кредит, погасителната давност започва да тече от момента на падежа на всяка една вноска и важи за всяка една от вноските поотделно. Например : ако всеки месец на десето число трябва да си плащате вноската – например 10.02.2012 г. погасителната давност изтича на 10.02.2017 г. Ако в този петгодишен период банката или заемодателят не са предявили иск в съда са загубили правото да ви съдят да ги заплатите.

Кога обаче давността се прекъсва?

Прекъсването на давността означава, че е настъпило такова събитие, по време на което спира да тече погасителната давност. Давността се  прекъсва в три случая :

  1. Когато си признаете задължението. Това означава да направите признание пред Вашия кредитор, най – често в писмен вид, с което потвърждавате, че му дължите пари. Възможно е да си признаете само за част от дължимата сума. В този случай давността продължава да тече за непризнатата част от задължението.

  2. С предявяване на иск в съда. Ако Вашият кредитор е предявил иск, дори и в последния ден в който изтича давността, тя се прекъсва и Вие не може да се възползвате от нея. Ако обаче съдът по някаква причина прекрати делото преди да постанови крайно решение. Например счете, че искът е недопустим, или не е платена държавна такса или пък кредиторът не изпълни други указания на съда, след прекратяване на делото се счита, че давността никога не е била прекъсвана и тя продължава да тече от момента на прекъсването й. Например : остава да изтече още един ден до пълния срок на давността, след прекратяване на делото е достатъчен само още един ден, за да е налице пълно изтичане на погасителната давност.

  3. С предприемане на действия от кредитора по принудително изпълнение. Ако вече има решение на съда с което сте осъден да заплатите на кредитора задължението Ви и същото решение е влязло в сила, кредиторът Ви има право да се снабди с изпълнителен лист срещу Вас и да започне да събира задължението Ви чрез съдебен изпълнител. Погасителната давност в тази хипотеза започва да тече от момента на влизане в сила на съдебното решение до момента на образуване на изпълнително дело. Ако кредиторът пропусне в този срок да заведе дело пред съдебен изпълнител се смята, че вземането му към Вас се е погасило по давност.

От момента на прекъсването на погасителната  давност започва да тече нов срок. Например : изтекли са три години от срока на погасителната давност. В момента в който кредиторът е завел иск срещу Вас започва да тече нов петгодишен срок.

Има едно много важно условие за прилагането на погасителната давност. От нея може да се възползвате по два начина. Първият : след като установите, че давността е изтекла, образувате дело в което ще докажете, че дълга Ви към кредитора е погасен по давност. Вторият : чакате момента в който кредиторът Ви завежда дело и като част от Вашата защита във вече образуваното дело ще направите Вашето възражение за изтекла погасителна давност. Съдът никога не прилага служебно този принцип. Затова Вие трябва да възразите и да докажете, че срокът на давността спрямо задължението Ви е изтекъл.

Погасителната давност не тече в следните случаи :

  1. между деца и родители, докато последните упражняват родителски права;

  2. между намиращи се под настойничество или попечителство и техните настойници или попечители, докато трае настойничеството или попечителството;

  3. между съпрузи;

  4. за вземанията на лица, чието имущество по закон или по разпореждане на съда е под управление, срещу управителя, докато трае управлението;

  5. за вземанията за обезщетение на юридически лица срещу техните управители, докато последните са на служба;

  6. за вземанията на ненавършили пълнолетие и на поставени под запрещение лица за времето, през което нямат назначен законен представител или попечител, и 6 месеца след назначаването на такъв или след прекратяването на недееспособността;

  7. докато трае съдебният процес относно вземането.

Ако дължите пари на мобилен оператор, за електроенергия, вода, за наем или по договор за лизинг се прилага „кратката” погасителна давност – три години. Разликата между нея и общата е в периодичността на предлаганата услуга – например всеки месец ползвате услугите на мобилния оператор, на кабелната телевизия, на енергодоставчика. Спрямо всяко отделно  задължение /например : на месец, на два месеца, на тримесечие/  започва да тече тригодишната погасителна давност. Например : ако фактурата на мобилния оператор е с дата 03.02.2012 г. погасителната давност е изтекла на 03.02.2015 г., както и всички  възникнали задължения преди тази дата. Така за всеки следващ месец в който имате неплатено задължение, от момента на падежа му започва да тече тригодишната погасителна давност. По отношение обаче на прекъсване на този давностен срок и неговото възобновяване, както и по прилагане на кратката погасителна давност важат правилата, които изчерпателно посочихме по – горе.

Ако Вашето задължение е прехвърлено с цесия /договор за прехвърляне на вземане/  на друг кредитор и той претендира, че с закупуване на това вземане започва да тече нова погасителна давност, може да му възразите в образуваното съдебно дело. Прехвърлянето на едно вземане от един кредитор на друг не променя срокът на погасителната давност. Той продължава да си тече така както и досега. Например : имате неплателно задължение към мобилен оператор или кредитна институция /банка/. Задължението е следвало да се заплати на 02.03.2011 г. . На 02.03.2012 г. е сключен договор за цесия с фирма за събиране на вземания. Срокът на погасителната давност би изтекъл : ако е петгодишна на 02.03.2016 г., ако е тригодишна : на 02.03.2014 г.

Ако все пак решите да бъдете добронамерени с кредитора Ви дори и при изтекла погасителна давност може да направите отказ от нея. Това означава писмено да се откажете пред кредитора си, че няма да се възползвате от нея. В този случай в едно бъдещо дело между Вас и кредитора Ви Вие нямате право да правите възражение за изтекла давност, както и да се ползвате от нея.

Във всички случаи обаче Ви препоръчвам да се консултирате с адвокат за по – добра защита.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *