Арбитражна клауза в застрахователна полица „Защита на плащанията“

pre-law-banner

Ищецът е сключил договор за потребителски кредит с  финансова /банкова/ институция. Едновременно с договора за кредит е сключена застраховка „Защита на плащанията”. Предмет на застрахователния контракт  са покрити рискове при настъпване на  застрахователно събитие, което възпрепятства редовното и своевременно погасяване на вноските по кредита.

Внезапно настъпва застрахователно събитие, в резултат на застрахованото лице с което същото е хоспитализирано с оглед диагностично уточняване на заболяването. По – късно е уточнена и окончателната диагноза. Назначено е и лечение. През този период длъжникът не е погасявал поради обективни причини задълженията си по кредита по обективни причини.

На застрахователите са изпратени, в съответствие с общите условия за застраховка и защита на плащанията на кредитополучателя документи с претенция за изплащане на застрахователно обезщетение за временна нетрудоспособност на попълнен формуляр „Уведомление за настъпило застрахователно събитие” за периода на заболяването и назначеното лечение. В отговор застрахователят е изпратил  РЕШЕНИЕ ПО ЩЕТА със становище, че няма основание за изплащане на застрахователното обезщетение. Решението е взето без  застрахователната фирма да  поискат необходимата им медицинска документация въпреки безпрепятствения достъп до нея.

Застрахованото лице многократно уведомява  банковата институция  за причините за невъзможността да погасява редовно кредита си. Банковите служители го уверяват, че крайния срок за погасяване на кредита ще бъде удължен. Своевременно в съда е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение и съответно е издадена такава заповед. В отговор длъжникът е депозирал възражение за което е последвало подаване на установителен иск на основание чл. 422 ГПК.

В тази ситуация  дилемата беше как да бъде организирана цялата защита.  Дали да се предприемат ответни действия срещу финансовата институция в защита по предявения иск. В конкретния казус длъжникът е изпаднал в невъзможност  да заплаща месечните вноски съгласно установения погасителен план именно заради обективната невъзможност – заболяване. Като защитен механизъм кредиторът  е  задължил  клиента си да сключи зaстрахователен договор, който да обезщети и да осигури погасяването на дължимите суми при настъпване на което и да е от застрахователните събития. Преценихме, че по – уместно е, като неизправна страна и причина за настъпилата изискуемост на остатъка от кредита, да препоръчаме  исковете да бъдат насочени срещу застрахователя.  Същевременно като преюдициален спор, да се поиска спиране на  установителния иск на банката  до решаване на  делото със застрахователната фирма.  Поради наличието на арбитражна клауза, спорът е отнесен към Арбитражен съд при БТПП – гр. София. Този казус е прецедент в историята на многогодишната итория на Арбитражния съд, но с неговото решаване ще бъде заложена защита на длъжниците в тази хипотеза. Особено иновативен е момента с това, че във висящо производство по установителен иск по повод на банков кредит, обезпечен с горецитираната застраховка, при невъзможност да се погасява редовно кредита и при реализирани застрахователни рискове, правилния подход е да се потърси отговорността на застрахователя. Още повече, че считам за необходимост в такъв случай да е налице кореспонденция между застрахователя и кредитодателя. Като доказателство следва да се назначи съдебно – медицинска експертиза, която да докаже, че я процесния период лицето е било в невъзможност да погасява кредита поради обективни причини,т.е. заболяване, както и да се изиска медицинската преписка и историята на заболяването от болничното заведение. Както и доказателство, че застрахователят е бил своевременно уведомен за настъпилото застрахователно събитие. По този начин би се ангажирала отговорността на застрахователя и фактът, че именно неизълнението на задълженията по сключената застрахователна полица са довели до неблагоприятните за кредитополучателя събития.

С оглед на конфиденциалността на  информацията за страните по споровете, както и статута му на висящност не поместваме допълнителна или конкретизираща информация, но при завършек ще публикуваме резюме, с което да съдействаме обогатяването на съдебната практика.

За съжаление съдът счете за недоказан искът и отсъди в полза на застрахователя. Лично аз не съм съгласен с решението на  арбитрите, както и че това беше шанс да се запълни една празнина в практиката.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *