Запис на заповед

document-428336_960_720Напоследък в България възникна нов тип измама – тази със запис на заповед. Установи се,че неизвестно за Вас  лице може да подправи документ, да положи подпис на друго лице и да го задължи да заплати определена сума пари. Лично аз смятам, че записът на заповед се използва не по предназначение и това позволява такива своеволия.

Какво представлява записът на заповед? Записът на заповед е ценна книга, документ. С него едно лице – поемател на задължение, издател може да се задължи спрямо друго лице да му заплати на предварително вписан в документа падеж /дата на плащане/ или на предявяване  определена сума пари. Кпгато е уговорен изричен падеж сумата е дължима от тази дата. Когато е уговорено предявяване на записът на заповед това означава, че този в чийто полза е издаден записа на заповед трябва да връчи документа на длъжника и да поиска от него да плати. От този момент сумата става дължима. Записът на заповед трябва да бъде съставен по образец. В него има минимум съдържание, което ако не е спазено се приема, че той е нищожен, невалиден и не може да задължи издателя му да заплати вписаната сума пари на кредитора. Какво е необходимо да съдържа ? Документът е наименован „запис на заповед”. В самото съдържание също е необходимо да бъде вписано, че документът е запис на заповед. От текста трябва да е видно, че издаделят се задължава неотменимо да заплати на кредитора определена сума пари. Задължително е ясно да са отбелязани имената на издателя на документа и на неговия кредитор. Освен това следва да се впише и къде се издава записът на заповед – град, адрес, на коя дата. Като задължителен реквизит е обявен и адрес и място на което следва да се изпълни това плащане. Ако не бъде обявен такъв адрес или местоположение се приема, че място на плащане е мястото на издаване на записа на заповед. Както поменах и по – горе, важно е да бъде спазен този минимум на съдържание. Ако липсва съществен елемент от съдържанието на записа на заповед рискът е, че кредиторът или лицето в чийто полза трябва да бъде направено плащането при отказ за плащне от страна на поемателя на задължението няма как да осъществи по съдебен ред правата си.

Къде са рисковете при записа на заповед за двете страни –  лицето в чийто полза се издава документа и поемателя на задължението, издателя на записа на заповед. Записът на заповед е едностранно волеизявление – с него издателят му се задължава да заплати дължимата сума на кредитора си. За рисковете на кредитора при нередностите на документа вече написах в изложението.

Какви са обаче рисковете за издателя на записа на заповед? За разлика от договора, който се подписва и от двете страни записът на заповед се издава и подписва само от този, който поема задължение. Ето тук е основния риск за това лице. Всеки един друг, който притежава лични данни на друго лице може едностранно да състави запис на заповед без знанието на „задължаващото” се лице и да предяви по съдебен ред срещу него претенции за плащане. Каква би била възможната защита?

Нека да изясним каква е същността  на записа на заповед? Въпреки неговата популярност малцина са тези, които знаят, че записът на заповед всъщност е обезпечение като запора и възбраната. Независимо, че може да бъде използван на самостоятелно основание в съда за издаване на изпълнителен лист, неговата цел е да обезпечи плащане на  задълженията между длъжник и кредитор в други отношения – договор за заем, договор за кредит, за наем, лизинг, за изработка или всякакви други в които издателя на записа на заповед се задължава да заплати определена сума пари на кредитора си.

 Записът на заповед не може да съществува без наличието на друг договор, който да обезпечи.

Неговата функционалност е тази, че със записа на заповед кредиторът може по – бързо да се снабди с изпълнителен лист по съдебен ред. Не е необходимо договорните отношения между страните да бъдат изрично уредени с писмен договор, за да бъде издаден запис на заповед, който да ги обезпечи. Достатъчно е устно да договорят основните елементи на този договор. Например, давам сума пари, която трябва да ми бъде върната на Х дата за което задължавам длъжникът ми да ми издаде запис на заповед с което да ми гарантира, че при невръщане на сумата в уговорения срок аз бързо ще се снабдя с изпълнителен лист срещу него.

Записът на заповед винаги се издава в един екземпляр и той обикновено се съхранява от този в чийто полза е издаден. Когато длъжникът извършва плащане това плащане за по – голяма сигурност може да се отбелязва на гърба на записа на заповед или да се унищожи вече издадения запис на заповед и да се издаде нов с актуализираната сума.

Как се реализира записът на заповед?

Лицето в чиято полза е издаден, предявява в съда заявление за издаване на на незабавна заповед за изпълнение и изпълнителен лист в съда. Към заявлението прилага и оригинала на записа на заповед. За образуваното производство в съда длъжникът няма да бъде уведомен. След като кредиторът се снабди с изпълнителен лист той образува изпълнително дело при съдебен изпълнител. Последният изпраща покана за доброволно изпълнение на длъжника – поемател  на задължението по записа на заповед. Едва в този момент, в който длъникът получи поканата за доброволно изпълнение ведно с копие на изпълнителния лист и заповедта за изпълнение, издадени от съда, научава, че срещу него е образувано съдебно производство. Неговата защита срещу изпълнението е възможността му в 14 дневен срок, който тече от момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение да депозира в съда в същото дело, образувано от кредитора,  възражение. Образец на възражението има прикрепен към документите, които получава от съдебния изпълнител. Изключително важно е в този 14 дневен срок длъжникът да депозира възражение. В противен случай той би изгубил всяка възможност за каквато и да е защита. Съдебният изпълнител изпраща поканата за доброволно изпълнение на постоянният адрес на длъжника или на адреса, който е регистрирал като такъв за пребиваване. Ако не бъда открит на този адрес, съдебният изпълнител може да връчи документите чрез лице, което пребивава на адреса – наемател или друго лице – съсед, което ще има задължението да ги предаде. При всяко положение ще се считат за редовно връчени и срокът за възражение ще тече. Ако лицето на което са връчени документите не изпълни задължението да ги предаде на длъжника не може да се счита за основание срокът, в който да се депозира възражение да бъде подновен или възстановен. Затова препоръчвам винаги да обявявате в съответната общинска служба своята актуална адресна регистрация както и имате винаги на разположение доверено лице – съсед или приятел, който да следи за всички съобщения, които се доставят на адреса Ви. Съдебният изпълнител може да залепи и съобщение с което да Ви даде срок да получите книжата си. След изтичането на този срок поканата за доброволно изпълнение отново ще се счита за редовно връчена.

Надлежно депозираното от Вас възражение срещу вземането на кредитора Ви спира всички изпълнителни действия срещу имуществото Ви от страна на съдебния изпълнитвл.

Ако все пак надлежно сте депозирали своето възражение в съда, кредиторът Ви е длъжен в едномесечен срок да предяви срещу Вас друг иск, в който да докаже своите претенции. Вашата защита срещу него е или да докажете, че задължението Ви е погасено на някакво основание – изтекла погасителна  давност, плащане на задължението, невъзможност да бъде изпълнен или нередовност на записа на изпълнение от външна страна – липсва някой от съществените му реквизити. Ако считате, че записът на заповед не е издаден от Вас – подписът или имената положени под него не са Вашите може да ги оспорите. Съдът е длъжен да открие производство в което кредиторът Ви ще трябва да докаже, че Вие сте авторът на записа на заповед и именно Вие сте подписали записа на заповед. Обикновено това става чрез назначаване на съдебно – графологична експертиза. Ако се установи, че не дължите претендираната сума пари на някое от изброените горе основания или пък не сте автор на записа на заповед съдът ще отхвърли иска на кредитора Ви, което означава, че неговата претенция ще остане недоказана, а изпълнителният лист ще бъде обезсилен, а изпълнителното дело – прекратено.

Друга защита в това производство е, ако считате че записът на заповед е издаден без наличието на друг договор, който да обезпечи, да наведете към съда именно факти за съществуването или не на такива договорни отношения. Съдът е длъжен да поиска от кредитора Ви да докаже съществуването на този договор. Липсата на такъв договор, който записът на заповед трябва да  обезпечи води до нищожност на самият запис на заповед.

Препоръчвам при всяко съмнение  и  с оглед пълнотата на защитата съдействие на адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *