Липсата на редовно уведомление по смисъла на чл. 60 ЗКИ като предпоставка за неналичие на предсрочна изискуемост на банковия кредит

images

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

ПЛОВДИВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ -VI  граждански състав, в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС ИЛИЕВ

                           ЧЛЕНОВЕ: ПОЛИНА БЕШКОВА

                           БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

като разгледа  въззивно частно гражданско  дело № 3222  по описа за 2015г., докладвано от мл. съдия Кърпачев, за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е по реда на чл. 274-279 ГПК

            Обжалвано е Разпореждане от 06.08.2015г., постановено по ч.гр.д № 9785 по описа за 2015г. на Пловдивски Районен съд,  първи  граждански състав, с което е постановено издаването на изпълнителен лист въз основа на допуснато незабавно изпълнение на Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК от 06.08.2015г., издадена по същото дело.

            С  частната  жалба се навеждат  доводи, че не са налице условията за издаване на заповед за незабавно изпълнение, тъй като кредита не е обявен за предсрочно изискуем по смисъла на т. 18 от ТР 4/2013 ОСГТК. Моли се за отменяне на атакуваното разпореждане и за спиране на изпълнителното производство.

            В срок не е постъпил отговор от въззиваемата страна.

            Пловдивски окръжен съд при извършена служебна проверка за допустимостта на производството намира, че частната жалба  е подадена  в срок, от легитимирана страна, против обжалваем съдебен акт, поради което е процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество. Въпреки посоченото в частната жалба, че се обжалва разпореждането за издаване на изпълнителен лист по 407 ГПК от доводите изложени в частната жалба следва, че в същност предмет на обжалване е разпореждането за допускане на незабавно изпълнение по чл. 419 ГПК.

            Основателен е доводът, че не са налице условията за допускане на незабавно изпълнение, тъй като кредитът не е обявен за предсрочно изискуем по смисъла на т. 18 от ТР 4/2013 ОСГТК.

            С ТР 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС е прието, че банката – кредитор може да иска издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл.417 ГПК, след като кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем, поради неплащане на една или повече вноски. Обявяването на предсрочната изискуемост предполага изявление на кредитора, че ще счита целия кредит или непогасения остатък от кредита за предсрочно изискуем, включително и за вноските с ненастъпил падеж, които към момента на изявлението не са били изискуеми. Прието е, че предсрочната изискуемост има действие от момента на получаване от длъжника на волеизявлението на кредитора, ако към този момент са настъпили обективните факти, обуславящи настъпването й, ерго предпоставките за допускане на незабавно изпълнение са налице, ако получаването на волеизявлението на кредитора, че обявява кредита за предсрочно изискуем, от длъжника, предхожда по време подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение.

            В процесният случай не може да се приеме, че тези условия са налице. Видно от приложените към заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение- нотариална покана /л.62, л.64/ и констативен протокол /л.63, л.65/- уведомлението за обявената предсрочна изискуемост е връчено на длъжника и поръчителя чрез залепване на уведомление по реда на чл. 50 ЗННД, вр. чл. 47 ГПК. В констативния протокол нотариусът е удостоверил, че е пристъпил към залепване след като на 19.03.2015г. е посетил адреса на длъжника и поръчителя, но не е открил същите. При позвънявания на всички обекти в сградата не е открил лице, което да е съгласно да приеме нотариалната покана.

            Трайната съдебна практика приема, че в случаи на връчване по реда на чл. 50 ЗННД- чрез залепване, субсидиарно приложение следва да намерят правилата уредени в чл. 47 ГПК, като залепването е възможно при стриктно спазване на условията и предпоставките, предвидени в нормата. Когато при първото посещение на посочения по делото адрес на длъжника връчителят не намери адресата или друго лице, което е съгласно да приеме съобщението, той трябва да потърси сведения дали адресатът пребивава там. Ако връчителят намери сведения, било че ответникът живее на адреса, било че от известно време или никога не е пребивавал там, той трябва да ги удостовери в разписката към съобщението. При получени сведения, че ответникът не живее на адреса, връчителят няма защо да го посещава повече. В случаите, при които се установи, че ответникът пребивава на адреса, връчителят следва да положи усилия да узнае, по кое време може да бъде намерен там, за да направи следващото посещение тогава. Ако и при второто посещение не може да се осъществи връчване, връчителят трябва да направи най-малко още едно посещение, като времето между първото и последното трябва да е повече от един месец. При последното посещение връчителят поставя уведомление, като попълва в него датата на поставянето му и го подписва. Т.е. за да се прибегне до уредения в чл. 47 ГПК способ за връчване е необходимо лицето да е търсено поне 3 пъти в рамките на повече от месец и то във време, което е обичайно за пребиваване на адреса. В този смисъл и  Р Е Ш Е Н И Е № 233 от 03.07. 2014 г., Четвърто гражданско отделение, гр. дело № 7723/2013 г.

            Доколкото процесното връчване не отговаря на посочените изисквания, същото следва да се счете за нередовно.

            По гореизложените съображение допуснатото незабавно изпълнение следва да се отмени, а издаденият въз основа на разпореждането за незабавно изпълнение- изпълнителен лист да се обезсили.

            Доколкото на основание чл. 433, т.3  ГПК обезсилването на изпълнителния лист е основание за прекратяване на започнатото принудително изпълнение, то искането за спиране на същото следва да се остави без уважение.

            Така мотивиран съдът определи:

            ОТМЕНЯ Разпореждане от 06.08.2015г., постановено по ч.гр.д № 9785 по описа за 2015г. на Пловдивски Районен съд,  първи  граждански състав, с което е допуснато незабавно изпълнение на Заповед № 5316/06.08.2015г  за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по реда на чл. 417 ГПК и издаване на изпълнителен лист въз основа на нея СПРЯМО длъжниците Т.В.М., ЕГН ********** и В.М.М., ЕГН **********  и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявление вх. № 35774/05.08.2015г г. подадено от „Банка ДСК“ ЕАД – гр. София, ЕИК 121830616 В ЧАСТТА относно искането за допускане на незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист спрямо Т.В.М., ЕГН ********** и В.М.М., ЕГН **********

ОБЕЗСИЛВА Изпълнителен лист, издаден на 07.08.2015г. по  ч.гр.д № 9785 по описа за 2015г. на Пловдивски Районен съд,  първи  граждански състав   въз основа на издадена по същото дело Заповед № 5316/06.08.2015г за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по реда на чл. 417 ГПК.

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на изпълнително дело № 20158260400396

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

Председател                                               Членове:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *